Česká cestovní kancelář v Siem Reap, Kambodža

Jsme i na Facebooku

Naši partneři

Rezervace hotelů

Rezervace letenek

CK Arcadia

CK Blue Sky Travel

CK Authentic Travel

Obchodní podmínky

 

 

 

 

PRAGUE TRAVEL


#38A, Phum Wat Damnak

Siem Reap  

Kingdom of Cambodia


Tel:

+855 (0)17 87 44 20

+420 724 160 443

+420 723 988 603

 


Skype:

Pragueangkor                                                                                     

                                                                                                   

e-mail:

pragueangkor@yahoo.com         

www.pragueangkor.com


 

 

Bankovní spojení

 

 


v Kambodži


 

Název banky: FTB - Foreign Trade Bank Of Cambodia

Název účtu: Prague Travel

Číslo účtu: 060-30-400-000270-0

 

 

Adresa:  

FTB - Foreign Trade Bank of Cambodia,
No. 3, R. V. Kramuon Sar, Sangkat Phsar Thmey 1,
Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

SWIFT:  FTCCKHPP

Měna: US Dollar

E-mail: yangsokhan@ftbbank.com 

 

 

v České Republice


Název Banky: Česká spořitelna a.s.

Název účtu: Irena Rychlovská

Číslo účtu: 210615003

Měna: CZK

IBAN: CZ95 0800 0000 0002 1061 5003

BIC (SWIFT): GIBACZPX


 

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Prague Travel

 

 

 

1. Úvodní ustanovení

a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) cestovni kancelare Prague Travel jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu CK Prague Travel

b) VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen „Smlouva“) nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK Prague Travel

 

2. Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

a) CK Prague Travel, #38A, Phum Wat Damnak, Siem Reap, Cambodia (dale jen “CK”)

b) zákazník, kterým může být fyzická či právnická osoba.

 

3. Předmět smluvního vztahu

Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:

a) zájezdů nebo

b) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka (dále jen „Ostatní služby“).

 

4. Vznik smluvního vztahu při prodeji zájezdů

a) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK v případě zájezdů vzniká na základě zákazníkem řádně vyplněné a podepsané Smlouvy potvrzené CK nebo jejím zplnomocněným zástupcem a úhradou zálohy ve smyslu článku 5 písm. a) těchto VOP.

b) Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený ve Smlouvě a odvozený z nabídkových listů či produktových listů na internetových stránkách CK (dále jen „Nabídka“). Nabídka je nedílnou součástí Smlouvy. Rozšíření nebo dohodnuté změny služeb nad rámec Nabídky (jde zejména o leteckou dopravu, cestovní pojištění, vyřízení víz apod.) musí být taxativně uvedeny ve Smlouvě nebo jejím dodatku, potvrzeny CK a zákazníkem uhrazeny před jejich poskytnutím.

c) Smluvní vztah dle písmene a) tohoto článku vzniká též úhradou zálohy ze strany zákazníka ve smyslu článku 5 písm. a) této Smlouvy.

d) Smlouva, včetně všech jejích nedílných součástí (zejména tyto VOP, Nabídka a jiné dodatky), je současně potvrzením o zájezdu.

e) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK v případě Ostatních služeb vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany CK, popřípadě jinou vhodnou formou a uhrazením plné ceny objednaných Ostatních služeb zákazníkem.

 

5. Cenové a platební podmínky

a) Právo účasti zákazníka na zájezdu vzniká zaplacením plné ceny zájezdu CK. Povinnost závazné rezervace zájezdu ve prospěch zákazníka ze strany CK vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané Smlouvy a současně uhrazením zálohy, která se skládá z:

- plné ceny letenek a s letenkami souvisejících poplatků a

- zálohy ve výši 25% ceny zájezdu.

b) Celou cenu letenek a zálohu za poskytovaný zájezd hradí zákazník výhradně na český bankovní účet CK v ČR (v měně CZK – česká koruna) nebo na kambodžský bankovní účet CK v Kambodži (v měně USD – americký dolar), pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak. Předáním vyplněné a podepsané Smlouvy či úhradou zálohy ve smyslu tohoto článku zákazník stvrzuje, že s těmito VOP bezvýhradně souhlasí a současně bere na vědomí, že v případě neuhrazení celé ceny letenek a zájezdu nemá nárok na poskytnutí služeb.

c) Doplatek do plné ceny zájezdu je zákazník povinen složit vždy nejpozději do 35 dnů před začátkem zájezdu na bankovní účet CK. Za den zaplacení zájezdu se považuje den, kdy byla částka připsána na účet CK. Bez úplného zaplacení zákazník neobdrží potřebné odbavovací pokyny a cestovní doklady, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu, a CK je oprávněna bez dalšího upozornění zájezd zrušit a od smlouvy odstoupit. Zákazník v takovém případě hradí odstupné dle článku 10 písm. b) těchto VOP.

d) V případě rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 35 dnů před plánovaným odjezdem je celková cena letenek a zájezdu splatná zároveň s uzavřením Smlouvy.

e) V případě, že mezi odesláním návrhu Smlouvy ze strany CK a závazným potvrzením tohoto návrhu ze strany zákazníka dojde ke změně v dostupnosti či ceně objednávaných služeb, může CK smlouvu nepotvrdit a zaslat zákazníkovi nový návrh Smlouvy.

f) Zákazník je povinen Smlouvu vyplnit úplně a pravdivě. V případě chybějících údajů je povinen tyto údaje na výzvu CK bezodkladně doplnit. CK může po zákazníkovi požadovat další údaje či doklady, které jsou potřebné k realizaci zájezdu (např. dodatečné požadavky úředních orgánů, leteckých společností apod.) a zákazník je povinen tyto údaje a doklady bez zbytečného odkladu dodat. Zákazník bere na vědomí, že nedodání požadovaných údajů a dokladů může mít za následek nemožnost účasti na zájezdu. V takovém případě je CK oprávněna od smlouvy odstoupit a požadovat odstupné dle článku 10 písm. b) těchto VOP.

g) Smlouva platí pro všechny další osoby na ní uvedené. Za plnění smluvních závazku osob na Smlouvě vyznačených ručí zákazník jako za své vlastní. Má se za to, že zákazník je i smluvním plátcem, není-li dohodnuto odlišně.

h) Zákazník bere na vědomí, že při rezervaci poloviny dvoulůžkového pokoje je povinen uhradit přirážku k ceně jako za rezervaci jednolůžkového pokoje, pokud se další účastník nepřihlásí.

i) CK může zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se do jednadvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu:

- cena za dopravu včetně cen pohonných hmot (navýšení bude vypočítáno jako rozdíl v ceně kalkulovaných a skutečně vynaložených nákladů),

- platby spojené s dopravou, jako jsou letištní taxy či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu (navýšení bude vypočítáno jako rozdíl aktuální a původní výše plateb zahrnutých v ceně zájezdu),

- směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu o více než 10 % (cena bude zvýšena o 1% za každé 1% nárůstu kurzu Kč ode dne uzavření Smlouvy).

j) CK je oprávněna cenu zájezdu jednostranně zvýšit o částku rovnající se rozdílu ceny zájezdu dohodnuté ve Smlouvě a ceny zájezdu vypočítané při zvýšení nákladů a plateb ve smyslu písm. i) tohoto článku.

k) CK odešle písemné oznámení o jednostranném zvýšení ceny zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen zvýšenou cenu uhradit bezodkladně, nejpozději však před zahájením zájezdu, jinak má CK právo od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle článku 10 písm. b) těchto VOP a to do 3 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

 

6. Sjednané služby

a) Délka zájezdu je určena termíny uvedenými ve Smlouvě.

b) CK zprostředkovává zákazníkům nákup letenek k zájezdu na základě objednávky. V Nabídce jsou uváděny předběžné ceny letenek včetně všech poplatků k letenkám. Ceny letenek a poplatků se mohou měnit až do okamžiku nákupu letenek. CK nezodpovídá za škody, nedostatky a změny času odletu způsobené leteckými společnostmi. Tyto jsou záležitostí leteckých společností a CK je nemůže ovlivnit.

c) Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb, stejně jako služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy, nemůže CK poskytovat záruky a žádnou náhradu. Zákazník musí brát v úvahu i možnost výraznějšího zpoždění.

d) Zákazník je povinen dostavit se na místo nástupu včas. Přesný popis stanoviště obdrží v odbavovacích Pokynech na cestu.

e) U zájezdů pořádaných CK je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat případné zkrácení pobytu.

 

7. Práva a povinnosti zákazníka a CK

a) Zákazník má právo:

- na bezchybné, řádné a včasné poskytnutí dohodnutých služeb zahrnutých do ceny zájezdu,

- na reklamaci nedostatků poskytovaných služeb ve smyslu článku 11 těchto VOP,

- na písemné poskytnutí podrobných informací o skutečnostech neobsažených ve Smlouvě, podrobnější informace o ubytování, dopravě a stravování, jsou-li součástí zájezdu,

- na asistenční služby v místě pobytu (v českém nebo v anglickém jazyce) pro účely poskytnutí nevyhnutelné pomoci v těžkostech, pro účely přijímání a vybavování reklamací, apod.

- obdržet veškeré potřebné doklady pro čerpání smluvně dohodnutých služeb (letenka, vízum, vouchery, apod.) před zahájením zájezdu,

- na bezodkladnou informaci o případných změnách dohodnutých služeb,

- odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu při současném zaplacení odstupného podle článku 10 písm. b) těchto VOP.

b) Zákazník je povinen:

- poskytnout CK bez vyzvání a včas všechny potřebné informace, příp. doklady k řádnému a včasnému zabezpečení a poskytnutí dohodnutých služeb,

- zaplatit včas (ve lhůtě splatnosti) objednané služby,

- na zahájení zájezdu mít u sebe platný cestovní doklad (pas), ostatní cestovní doklady pro poskytnutí smluvně dohodnutých služeb odevzdané CK (letenky, vouchery, apod.), při cestě do zemí s vízovou povinností příslušná víza, která si obstará individuálně nebo za předem dohodnutých podmínek a odměnu prostřednictvím CK (poplatky za udělení a vyřízení víza nejsou zahrnuté v ceně zájezdu, pokud to není výslovně ve Smlouvě dohodnuto),

- splnit si očkovací a další povinnosti při cestách do zemí, ve kterých se toto vyžaduje,

- dodržovat pasové, vízové, celní devizové, tranzitní, zdravotní, dopravní a další bezpečnostní předpisy, jakož i zákony a zvyklosti země a míst, do kterých cestuje,

- dodržovat stanovený program a řídit se pokyny CK, resp. zástupců CK, průvodců, nebo provozovatele dopravního prostředku a ubytovacího zařízení,

- ukládat si v ubytovacích zařízeních cennosti (šperky, elektronika, doklady, hotovost, karty apod.) do trezorů v pokoji či na recepci,

- sjednat si pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí a na vyžádání předložit doklad o pojištění. CK může na vyžádání zákazníka toto pojištění zajistit,

- jednat a chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb či CK,

- uhradit všechny náklady a škody vzniklé v souvislosti s jeho vyloučením z účasti na zájezdu v případě, pokud svým jednáním ohrožuje nebo ruší průběh nebo program zájezdu, nebo závažným způsobem porušuje právní předpisy, poškozuje cizí majetek a práva ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb a CK. Při vyloučení z účasti na zájezdu ztrácí zákazník nárok na náhradu nevyužitých služeb.

c) CK je povinna:

- poskytnout zákazníkovi pouze předem dohodnuté a zaplacené služby. Další služby poskytne CK pouze na základě písemného smluvního dojednání a úhrady objednaných služeb,

- plnit další povinnosti vyplývající jí ze Smlouvy a platných právních předpisů.

 

 

8. Změna Smlouvy

a) CK má právo v případě nutnosti provést změny ve Smlouve před zahájením zájezdu (např. termínů, trasy, rozsahu, kvality, způsobu poskytnutí a ceny služeb uvedených ve Smlouvě). CK bude bezodkladně o této skutečnosti informovat zákazníka a navrhne změnu Smlouvy. Pokud následkem navrhované změny Smlouvy je i změna ceny, CK v návrhu uvede i novou cenu. Nesouhlasí-li zákazník se změnou Smlouvy, má právo od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 7 dní ode dne obdržení návrhu. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy v této lhůtě, platí, že se změnou Smlouvy souhlasí.

b) Za podstatné změny Smlouvy se pokládá pouze:

- zvýšení ceny dojednaných služeb o více než 10 %

- snížení kvality a rozsahu služeb bez přiměřeného snížení ceny objednaných služeb,

- změna termínu o více než 3 dny.

c) Za podstatnou změnu Smlouvy se nepovažuje změna hotelu za hotel stejné kategorie, nebo poskytnutí jiné smluvní služby vyšší kategorie než byla kategorie ve smlouvě dojednaná (ubytování, doprava, atd.) za původně dohodnutou cenu. V takovém případě může zákazník odstoupit od Smlouvy pouze způsobem a za podmínek uvedených v článku 10 těchto VOP.

d) Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění, zrušení) letu, které nemůže CK ovlivnit, nenahrazuje CK služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány, a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout.

 

9. Změny v průběhu zájezdu

CK je oprávněna provádět v případě nutnosti a ochrany zájmu zákazníků operativní změny programu a poskytovaných služeb během zájezdu, není-li možné dodržet stanovený program nebo poskytnout předem sjednané služby. V takovém případě je CK povinna:

a) Zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře zachován charakter zájezdu nebo služeb.

b) Upravit cenu zájezdu a služeb v závislosti na uskutečněných změnách programu a služeb, pokud je jejich důsledkem snížení rozsahu a kvality sjednaných služeb. Nároky budou řešeny individuálně. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek neodvisí od činnosti a postupu CK, nebo k okolnostem, které ovlivní zákazník tím, že zcela nebo zčásti nevyužije objednané a CK zaplacené služby (např. ubytovací, stravovací, dopravní služby, výlety apod.), nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny, není-li dohodnuto jinak.

 

10. Zrušení zájezdu ze strany zákazníka, změna rezervace

a) Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy kdykoliv před odjezdem na zájezd. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a způsobem nepochybným. Pro určení okamžiku odstoupení od Smlouvy je rozhodující datum doručení písemného oznámení odstoupení od Smlouvy CK.

b) Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, je povinen zaplatit odstupné, které se účtuje za každého jednoho přihlášeného účastníka zájezdu (dospělé osoby i dítěte) z celkové ceny zájezdu v následující výši:

 

více než 35 dní před zahájením zájezdu: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 %

35–15 dní před zahájením zájezdu: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 60 %

14 a méně dní před zahájením zájezdu: 100 %

 

c) Letenky zakoupené k zájezdu jsou vždy bez možnosti provádění jakýchkoliv změn ze strany zákazníka (například změna odletového a příletového letiště, změna data letu, změna či oprava jména cestujícího apod.). Požadavky na změnu letenky (včetně letenky v rámci zájezdu) nelze realizovat a je třeba vystavit novou letenku, kterou je zákazník povinen uhradit. Odstupné v případě zrušení letenek (včetně letenek zakoupených v rámci zájezdu) činí 100 % z ceny letenek. Příslušná letecká společnost může v konkrétních případech rozhodnout jinak. V takovém případě CK klienta informuje o skutečné výši poplatků a dalších nákladů souvisejících se změnou či zrušením letenek.

d) Zákazníkům je doporučeno sjednat si pojištění storna zájezdu.

e) Pokud se zákazník nedostaví na zájezd, případně musí být před započetím zájezdu či v jeho průběhu vyloučen, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení ceny zájezdu a CK nezodpovídá za případné další škody způsobené na straně zákazníka.

f) Změna Smlouvy na základě požadavku zákazníka bude provedena v případě, že tuto změnu bude možno realizovat, za paušální poplatek 1.000,- Kč a skutečně vynaložené náklady, za 1 změnu a 1 osobu. Jedná se o změnu jména, programu, dopravy a dalších objednaných služeb. Změny provedené v době kratší než 45 dnů před odjezdem lze ze strany CK považovat za odstoupení od Smlouvy a za novou objednávku. V takovém případě má CK nárok na odstupné dle písm. b) tohoto článku.

 

11. Reklamační řád

a) Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž CK zákazníka ujistila, nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí CK nápravu, pokud si to nevyžádá neúměrné náklady.

b) Nezjedná-li CK nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a CK mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud CK odmítla nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka.

c) Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li CK opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li zákazník takové opatření z řádného důvodu, zajistí CK na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.

d) Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, vrátí CK zákazníkovi rozdíl v ceně. Zajistí-li pořadatel pokračování zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži.

e) Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Při výskytu vad zájezdu je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo, nebo aby byly co nejmenší. Pro posuzování důvodů reklamace se doporučuje poukázat na vady ihned po jejich zjištění, aby bylo možné vady odstranit ještě v průběhu zájezdu. Pokud nebudou vady odstraněny v průběhu trvání zájezdu, pak je zákazník povinen uplatnit reklamaci písemně. CK je povinna reklamaci vyřídit do 30 dní od jejího prokazatelného uplatnění.

f) Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu dle písmene e) bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, je oprávněn ji vytknout v náhradní lhůtě 1 měsíce, a to u CK či u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala. Jinak toto právo zákazníka zaniká.

g) Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu CK neprodleně pomoc.

h) CK odpovídá zákazníkovi za splnění povinností vyplyvajicich ze Smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.

i) Pokud zákazník úplně nebo částečně nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby pro okolnosti, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK nebo pro okolnosti na straně zákazníka, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu, nebo slevu. CK nenese odpovědnost za případné zpoždění dopravních prostředků z důvodu: zhoršené průjezdnosti silnic a hraničních přechodů, posunutí a změny času letů díky přeplnění vzdušných koridorů při letecké dopravě, či z důvodu nepříznivého počasí, případně náhlé technické poruchy a případných jiných CK nezaviněných okolností (vis major). Zákazníkovi nevzniká z těchto důvodů nárok na náhradu škody ani právo na odstoupení od smlouvy.

j) CK nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkovi třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Pokud dojde ke škodě na zavazadlech či újmě na zdraví při letecké přepravě, je třeba tuto skutečnost nahlásit ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán protokol, který je potřebný pro další jednání s leteckou společností.

 

12. Závěrečná ustanovení

a) Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem je upraven Smlouvou, těmito VOP a případnými dalšími přílohami a dodatky.

b) Tyto VOP platí pro všechny zákazníky CK.

c) Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy.

d) CK je oprávněna nakupovat služby cestovního ruchu i kompletní zájezdy od spolupracujících cestovních kanceláří a prodávat je pod svým jménem jako zájezdy vlastní.

 

13. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje, včetně data narození uvedené ve Smlouvě zpracovala CK v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované CK nabízet a poskytovat. Zákazník prohlašuje, že je zmocněn a že podpisem Smlouvy uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., rovněž i jménem všech dalších osob uvedených ve Smlouvě. Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení CK a jejích obchodních partnerů ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

 

 

Aktuální počasí

Siem Reap

Polojasno
  • Polojasno
  • Teplota: 27 °C
  • Vítr: Západo-severozápadní, 1.9 km/h
  • Tlak: 1012 hPa
  • Rel. vlhkost: 54 %
  • Viditelnost: 10 km
Hlášení ze dne:
So, 05/12/2020 - 12:30

Mapa


Zobrazit místo Cambodia na větší mapě

Poznejte Angkor Wat a Dálný Východ s Prague Travel Cambodia